Regulamin

Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

 1. Sprzedający – rozumie się przez to Nectarica-eu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gęsia 8/307, zarejestrowaną  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000719506, NIP: 6751637043.
 2. Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym.
 3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: https://shop-eu.nectarica.com;
 4. Towar – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży zgodnie z informacjami na stronie https://shop-eu.nectarica.com.
 5. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujący się na stronie https://shop-eu.nectarica.com;
 6. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT;
 7. Zamówienie –rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
 8. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Godziny robocze - godziny od 8:00 do 17:00 w Dniach Roboczych;
 10. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
 11. Konto - konto założone dla Zamawiającego w Sklepie w wyniku procesu rejestracji;
 12. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
 13. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu;

 

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie

 1. Sklep Nectarica-eu Sp. z o.o. działa pod adresem https://shop-eu.nectarica.com i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Microsoft Edge, najnowsza dostępna wersja Mozilla Firefox, najnowsza dostępna wersja Google Chrome
 3. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust.2.
 4. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

II. Rejestracja

 1. Rejestracja w celu złożenia Zamówienia i zakupu Towarów nie jest obowiązkowa.
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

III. Zamówienie

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 2. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 3. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.
 4. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 5. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone, jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone, jako dane obligatoryjne. 
 6. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 7. Zamówienie można również złożyć, przesyłając wiadomość e-mail do Sprzedawcy ze szczegółowym opisem zamówienia i wybranej metody płatności.
 8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. 

IV. Umowa

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru..
 6. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego, lub konto paypal, albo konto PayU kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia..

V. Dostępność Towaru

 1. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:
  1. wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
  2. anulować Zamówienie w całości. 

VI. Ceny

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatku VAT. Wszystkie ceny za 1 kg produktu podane w EUR są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT, i służą wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru, są określone odrębnie w cenniku dostawy.
 3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 4. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru.

VII. Metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Przelew z góry na rachunek bankowy lub

b) Szybka płatność online (PayPal, PayU)

W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy - Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr:

IBAN (PLN) PL57 12404650 1111001078397706

IBAN (EUR) PL74 12404650 1978001078397894

zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT.

W przypadku wyboru metody płatności – Szybka płatność online (PayPal, PayU) - Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu konto paypal albo konto PayU Sprzedającego zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT.

 1. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy, w tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku PayPal lub PayU przelew wypełniany jest automatycznie.
 2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT w terminie do 2 (słownie: dwa) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

VIII. Faktury VAT

 1. Każda otrzymana wpłata (przy metodzie płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy) będzie dokumentowana fakturą zaliczkową. Szybka płatność online (PayPal, PayU) będą dokumentowane fakturą VAT.
 2. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas składaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

I. Formy, koszty i terminowość dostawy

 1. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego. 
 2. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.
 3. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży. Dowód sprzedaży zostanie wysłany w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji konta, adres mailowy.

 

ROZDZIAŁ IV

REKLAMACJA TOWARU

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@nectarica.com.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

 

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a) realizacji Zamówienia;

b) zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;

c) założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.

 1. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
  5. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego;
  6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

 

ROZDZIAŁ VII

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  29.11.2018r.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
  2. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
  3. wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
  4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.